The JOS Special Service Award

The JOS Special Service Award

2021 Award Winner
Noriyuki Azuma, M.D. (Tokyo)
Hiroyuki Iijima, M.D. (Yamanashi)
Tsunehiko Ikeda, M.D. (Osaka)
Akihiro Ohira, M.D. (Shimane)
Yuichiro Ogura, M.D. (Aichi)
Fumio Shiraga, M.D. (Okayama)
Hidenobu Tanihara, M.D. (Kumamoto)
Kazuo Tsubota, M.D. (Tokyo)
Hiroko Terasaki, M.D. (Aichi)
Goji Tomita, M.D. (Tokyo)
Mitsuru Nakazawa, M.D. (Aomori)
Takashi Fujikado, M.D. (Osaka)
Masayuki Horiguchi, M.D. (Aichi)
Ryoji Yamakawa, M.D. (Fukuoka)
Hidetoshi Yamashita, M.D. (Yamagata)
Tetsuya Yamamoto, M.D. (Gifu)
Akitoshi Yoshida, M.D. (Hokkaido)
Takeshi Yoshitomi, M.D. (Fukuoka)
2017 Award Winner
Yoshio Akagi, M.D. (Kyoto)
Haruki Abe, M.D. (Niigata)
Makoto Araie, M.D. (Tokyo)
Tatsuro Ishibashi, M.D. (Fukuoka)
Satoki Ueno, M.D. (Kanagawa)
Hiroshi Ohtsuki, M.D. (Okayama)
Yuichi Ohashi, M.D. (Ehime)
Satoshi Kashii, M.D. (Aichi)
Shoji Kishi, M.D. (Gunma)
Shigeru Kinoshita, M.D. (Kyoto)
Yasuaki Kuwayama, M.D. (Osaka)
Mitsuru Sawa, M.D. (Tokyo)
Kimiya Shimizu, M.D. (Kanagawa)
Yoshikazu Shimomura, M.D. (Osaka)
Shoichiro Shirai, M.D. (Aichi)
Shiroaki Shirato, M.D. (Tokyo)
Shinobu Takeuchi, M.D. (Tokyo)
Minoru Tanaka, M.D. (Chiba)
Akihiko Tawara, M.D. (Fukuoka)
Nubuhisa Nao-i, M.D. (Miyazaki)
Akira Negi, M.D. (Hyogo)
Sadao Hori, M.D. (Tokyo)
Osamu Mimura, M.D. (Hyogo)
Manabu Mochizuki, M.D. (Tokyo)
Mitsuko Yuzawa, M.D. (Tokyo)
Nagahisa Yoshimura, M.D. (Kyoto)
2011 Award Winner
Yukitaka Uji, M.D. (Mie)
Akio Tabuchi, M.D. (Okayama)
Teruo Nishida, M.D. (Yamaguchi)
Shin Yomeya, M.D. (Saitama)