Editorial Board

EDITOR-IN-CHIEF
 Mitsuru Sawa (Tokyo)

CO-EDITOR-IN-CHIEF
 Satoshi Kashii (Aichi)
 Tetsuya Yamamoto (Gifu)

ASSOCIATE EDITOR-IN-CHIEF
[REPRESENTING THE JAPANESE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY]
 Toru Nakazawa (Miyagi)

EXECUTIVE EDITORS
 Makoto Aihara (Tokyo)
 Mineo Kondo (Mie)
 Koh-Hei Sonoda (Fukuoka)
 Akitaka Tsujikawa (Kyoto)
 Kohji Nishida (Osaka)

EDITORIAL ASSOCIATES
 Reuben Max Gerling (Chiba)
 Flaminia Miyamasu (Ibaraki)

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 Kazumi Kasahara (Tokyo)

SECTION EDITORS
[PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS]
 Takashi Fujikado* (Osaka)
 Noriyuki Azuma (Tokyo)
 Miho Sato (Shizuoka)
 Atsushi Miki (Okayama)
 Michael Repka (Baltimore, MD, USA)

[CORNEA AND OCULAR SURFACE]
 Hiroshi Takahashi* (Tokyo)
 Shizuya Saika (Wakayama)
 Satoru Yamagami (Tokyo)
 Norihiko Yokoi (Kyoto)

[CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY]
 Kazuno Negishi* (Tokyo)
 Kazutaka Kamiya (Kanagawa)
 Daijiro Kurosaka (Iwate)
 Takahiro Hiraoka (Ibaraki)

[ORBIT AND ADNEXA]
 Koh-ichi Ohshima* (Okayama)
 Yoshiaki Shimada (Aichi)
 James A. Garrity (Rochester, MN, USA)

[MEDICAL RETINA]
 Taiji Sakamoto* (Kagoshima)
 Kenji Yamashiro* (Kochi)
 Tomohiro Iida (Tokyo)
 Kyoko Ohno-Matsui (Tokyo)
 Fumi Gomi (Hyogo)
 Koji M Nishiguchi (Aichi)
 Kousuke Noda (Hokkaido)
 Toshinori Murata (Nagano)

[SURGICAL RETINA]
 Makoto Inoue* (Tokyo)
 Shoji Kishi (Gunma)
 Takashi Kitaoka (Nagasaki)
 Kei Shinoda (Saitama)
 Taiji Nagaoka (Hokkaido)

[NEURO-OPHTHALMOLOGY]
 Makoto Nakamura* (Hyogo)
 Hitoshi Ishikawa (Kanagawa)
 Andrew Lee (Houston, TX, USA)

[GLAUCOMA]
 Yoshiaki Kiuchi* (Hiroshima)
 Ki Ho Park* (Seoul, Korea)
 Masaru Inatani (Fukui)
 Nobuyuki Shoji (Kanagawa)
 Goji Tomita (Tokyo)
 Takeo Fukuchi (Niigata)

[IMMUNOLOGY AND UVEITIS]
 Masaru Takeuchi* (Saitama)
 Eiichi Uchio (Fukuoka)
 Toshikatsu Kaburaki (Saitama)
 Nobuhisa Mizuki (Kanagawa)
 Soon Phaik Chee (Singapore)

[MICROBIOLOGY AND INFECTION]
 Yoshitsugu Inoue* (Tottori)
 Jun Shoji (Tokyo)

[PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY]
 Shinji Ueno* (Aomori)
 Akinori Akaike (Wakayama)
 Hideaki Hara (Gifu)
 Yoshihiro Hotta (Shizuoka)
 Takeshi Yoshitomi (Fukuoka)

[OCULAR ONCOLOGY]
 Hiroto Obata* (Saitama)
 Tatsuo Kodama (Shimane)
 Shigenobu Suzuki (Tokyo)
 Hidetoshi Yamashita (Yamagata)

[EPIDEMIOLOGY]
 Koichi Ono* (Tokyo)
 Ryo Kawasaki (Osaka)
 Yoshimune Hiratsuka (Tokyo)

*Section Chief

Cover: Artistic rendition of the Japanese Kanji for "Eye"


Publication of this Journal is supported in part by a Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results from the Japan Society for the Promotion of Science.