Editorial Board

EDITOR-IN-CHIEF
 Mitsuru Sawa (Tokyo)

CO-EDITOR-IN-CHIEF
 Satoshi Kashii (Aichi)
 Tetsuya Yamamoto (Gifu)

ASSOCIATE EDITOR-IN-CHIEF
[REPRESENTING THE JAPANESE OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY]
 Chie Sotozono (Kyoto)

EXECUTIVE EDITORS
 Mineo Kondo (Mie)
 Kohji Nishida (Osaka)
 Koh-Hei Sonoda (Fukuoka)
 Akitaka Tsujikawa (Kyoto)

EDITORIAL ASSOCIATES
 Reuben Max Gerling (Chiba)
 Flaminia Miyamasu (Ibaraki)
 Betty Parker (Honolulu, HI, USA)
 Duco Hamasaki (Miami, FL, USA)

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
 Kazumi Kasahara (Tokyo)

SECTION EDITORS
[ANTERIOR SEGMENT]
 Kazuno Negishi* (Tokyo)
 Hiroshi Takahashi* (Tokyo)
 Daijiro Kurosaka (Iwate)
 Shizuya Saika (Wakayama)
 Satoru Yamagami (Tokyo)
 Norihiko Yokoi (Kyoto)

[EPIDEMIOLOGY]
 Koichi Ono* (Tokyo)
 Yoshimune Hiratsuka (Tokyo)
 Ryo Kawasaki (Osaka)

[GLAUCOMA]
 Goji Tomita* (Tokyo)
 Masaru Inatani (Fukui)
 Yoshiaki Kiuchi (Hiroshima)
 Toru Nakazawa (Miyagi)
 Ki Ho Park (Seoul, Korea)

[HISTOPATHOLOGY]
 Hiroto Obata* (Saitama)
 Tatsuo Kodama (Shimane)
 Toshinori Murata (Nagano)

[IMMUNOLOGY AND UVEITIS]
 Masaru Takeuchi* (Saitama)
 Soon Phaik Chee (Singapore)
 Toshikatsu Kaburaki (Tokyo)
 Nobuhisa Mizuki (Kanagawa)
 Eiichi Uchio (Fukuoka)

[MICROBIOLOGY AND INFECTION]
 Yoshitsugu Inoue* (Tottori)
 Jun Shoji (Tokyo)

[MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS]
 Mitsuru Nakazawa* (Aomori)
 Hidetoshi Yamashita (Yamagata)

[NEURO-OPHTHALMOLOGY]
 Makoto Nakamura* (Hyogo)
 Hitoshi Ishikawa (Kanagawa)
 Andrew Lee (Houston, TX, USA)

[ORBIT AND ADNEXA]
 Koh-ichi Ohshima* (Okayama)
 James A. Garrity (Rochester, MN, USA)
 Keigo Shikishima (Tokyo)
 Yoshiaki Shimada (Aichi)

[PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS]
 Takashi Fujikado* (Osaka)
 Noriyuki Azuma (Tokyo)
 Michael Repka (Baltimore, MD, USA)
 Miho Sato (Shizuoka)

[PHARMACOLOGY]
 Makoto Araie* (Tokyo)
 Akinori Akaike (Kyoto)
 Hideaki Hara (Gifu)
 Takeshi Yoshitomi (Fukuoka)

[PHYSIOLOGY]
 Masayuki Horiguchi* (Aichi)
 Shuichi Yamamoto (Chiba)
 Akitoshi Yoshida (Hokkaido)

[RETINA AND VITREOUS]
 Kousuke Noda* (Hokkaido)
 Taiji Sakamoto* (Kagoshima)
 Fumi Gomi (Hyogo)
 Tomohiro Iida (Tokyo)
 Makoto Inoue (Tokyo)
 Shoji Kishi (Gunma)
 Takashi Kitaoka (Nagasaki)
 Shizuo Mukai (Boston, MA, USA)
 Taiji Nagaoka (Tokyo)
 Koji M Nishiguchi (Miyagi)
 Kyoko Ohno-Matsui (Tokyo)
 Kei Shinoda (Saitama)

*Section Chief

Cover: Artistic rendition of the Japanese Kanji for "Eye"


Publication of this Journal is supported in part by a Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results from the Japan Society for the Promotion of Science.